Materiālās pasaules gunas

Viltus egoisma maldināta, dvēsele uzskata, ka dzīvojot materiālajā pasaulē viņa pati veic savas darbības, taču faktiski šis darbības veic materiālās pasaules gunas – satva, radžas un tamass.

Matērija ir nekustīga un ir cieši saistīta ar apziņu. Visumā eksistē garīgā enerģija un materiālā enerģija. Laiks arī ir enerģija. Laikam ir trīs stāvokļi – pagātne, tagadne un nākotne. Ar šiem laika stāvokļiem ir saistītas 3 gunas – pagātne (tamas – tumsonība), tagadne (satva – labestība) un nākotne (radžas – kaisle).

Guna tulkojumā nozīmē ”virve”. Tas nozīmē, ka gunas sasien dvēseli ar neredzamām virvēm, un šīs virves ir ļoti stipras. Gunas sasien tās dvēseles, kas ir nomaldījušās no Dieva, un tāpēc iemiesojušās materiālajā pasaulē. Kaut arī gunas ir visur, cilvēki tās neredz un vairums pat nezin ka tādas vispār eksistē. Dvēsele pati to nesaprot, tā pati savā neziņā jūtas komfortabli.

Materiālajā pasaulē visam piemīt visas trīs īpašības,vai trīs gunas, un tāpēc viena un tā pati dvēsele, dažādu gunu ietekmē var izturēties atšķirīgi. To var salīdzināt ar to, ka viena un tā pati persona uzvelkot dažādas drēbes uzvedīsies atšķirīgi. Ja cilvēkam ir tīras drēbes, tad viņš  nevēlas darīt lietas kurās var sasmērēties, un pret viņu arī visi izturēsies pieklājīgi, bet savukārt, ja viņam ir uzvilktas vecas un netīrās drēbes, viņš jutīsies neērti sabiedriskās vietās, kur viss ir tīrs, un citi pret viņu izturēsies necienīgāk. Tāpat kā apģērbs piešķir dzīvei dažādu kvalitāti, cilvēka un apkārtējo izturēšanās veidu, tieši tā guna nosaka kāda būs cilvēka dzīve.

Katrā cilvēkā ir visas trīs gunas, bet viena no trijām gunām ir dominējošā. Laiku pa laikam kāda guna palielinās, pēc tam atkal samazinās. Piemēram, no rīta dominē labestība, dienā kaisle, bet vakarā tumsonība. Gunas nav statiskas, bet gan dinamiskas. Gunu ietekmē iespējams gan progress, gan degradācija.

Dievs ņem vērā cilvēka vēlmes no iepriekšējās dzīves, tāpēc cilvēks iedzimst tur, kur šīs vēlmes var labi realizēt. Visa ģenētiskā informācija ir organizēta gēnos. Gēns ir noteikts iecirknis garajā DNS molekulā. DNS molekulu pamatā ir gunas, kas ir vēl smalkākas struktūras kā DNS, tās ir patiesais cēlonis kas nosaka kāds būs cilvēks. Vēdās teikts ka ir 8 milj. dažādas dvēseles dzīves formas, ko nosaka, no tām 400000 dažādu cilvēka dzīves formu (vairums no tām dzīvo uz citām planētām), kādā katrs piedzimst, to nosaka gunas.

Cilvēki iedalās 4 kastās un gunas nosaka kādā kastā cilvēks piedzims.

Cilvēki, kuriem dominē labestība – bramini, svētie, intelektuāļi, skolotāji, padomdevēji.

Cilvēki, kuriem dominē labestība kopā ar kaisli – kšatriji, vadītāji.

Cilvēki, kuriem dominē kaisle kopā ar tumsonību – vaišji, tirgotāji, komersanti.

Cilvēki, kuriem pārsvarā dominē tumsonība – šudras, strādnieki.

Tiem cilvēkiem, kas atrodas augstākajās gunās, tiem jārūpējas par tiem kas atrodas zemākajās gunās. Dievi rūpējas par cilvēkiem, bet cilvēkam jārūpējas par dzīvniekiem un augiem.

Dzīvē viss izvietots hierarhijā, kas ir kā piramīda, kuras apakšā atrodas tie cilvēki, kas ir tumsonībā, to ir visvairāk, pa vidu tie, kas ir kaislē, to jau ir mazāk, bet  augšā atrodas tie, kas ir labestībā, to ir pavisam maz. Hierarhija ir nepieciešama sabiedriskās kārtības uzturēšanai, lai augstākie kontrolē zemākos. Pašā piramīdas smailē ir Dievs. Hierarhijas neievērošana ir necieņa pret Dievu, jo Dievs šo piramīdu ir radījis, un pats atrodas hierarhijas piramīdas pašā augšā.

Daudz vadītāju sabiedrībā nav vajadzīgi, tāpēc strādnieki vienmēr ir vairāk kā vadītāji. Augstāk stāvošajiem ir jākontrolē, jāvirza darbā zemāk stāvošos, lai tie ar savu rupjo spēku darītu pozitīvu darbu, nevis kaut ko sagrautu. Cilvēku rupjais spēks  ir jāiejūdz ratos kā zirgs, lai tie strādātu, tiem nedrīkst dot pilnīgu brīvību.

Katram jāizpilda savus pienākumus, un nevajag censties darīt kaut ko citu. Labāk ir slikti izpildīt savus pienākumus, nekā nepilnīgi paveikt svešus pienākumus. Svešu pienākumu izpildot var nopelnīt lielas problēmas. Dažādus pienākumus ir pareizi jāizvieto laikā, visam ir savs laiks, vispirms ir jāiegūst zināšanas, tad jāiegūst darba prasme un beigās tikai var mācīt citus kā strādāt.

Pienākumus nosaka materiālās pasaules gunas.

Ja cilvēks uzdod jautājumu – kāda ir mana varna, tas nozīmē ka viņš ir šudra, kas nevēlas pieņemt savu stāvokli darīt savu darbu, nevēlas kalpot citiem. Brahmani, kšatriji un vaišjas tādus jautājumus neuzdod, viņi to jau paši jūt, kas viņi ir. Bramini grib visiem dot padomus, lai visi dzīvotu pareizi. Kšatriji grib lai visur viss būtu taisnīgi un valdītu kārtība. Vaišji grib lai nevienam nekas netrūktu, grib noorganizēt lai visi strādā. Strādnieks grib darīt savu darbu. Sabiedrībā ir maldīga koncepcija, ka būt par strādnieku ir apkaunojoši, ka tas nav prestiži. Patiesībā uz strādniekiem, jeb šudrām, balstās visa sabiedrība, bez viņiem, visa sabiedrība sagrūtu, jo patiesībā visus darbus sabiedrībā padara šudras. Mājā cilvēks var izpildīt visas lomas, bet sociālajā vidē viņam jāuzvedas atbilstoši savai varnai.

Šīs 4 kastas vai klases saistītas ar gunām, tāpēc kastas iznīcināt nevar, tās vienmēr eksistē un eksistēs. Boļševikiem arī neizdevās izveidot strādnieku šķiras valsti, kastas tāpat palika, visi tur nestrādāja, bija gan valdnieki, gan tirgotāji. Var tikai aizvērt uz to acis un uzskatīt ka šo klašu mūsu sabiedrībā nav. Tāpat mums nevajadzētu spriest par citiem cilvēkiem tikai pēc tā, kā tie atsevišķos brīžos  izturas, kad dominē tikai viena guna. Pat garīgi attīstītām personām piemīt Tamas dažos brīžos vai periodos, bet garīgi neattīstītām personām ir Satvas brīži, kad viņi var izdarīt kaut ko cēlu. Tomēr vajag saskatīt visas trīs gunas mūsu uzvedībā un mēģināt darboties vairāk Satvas jomā.

Tamass – tumsonība

Tamas ir trulums, tā ir tumsas un inerces kvalitāte, kas kavē darbībā. Tam piemīt lejupejošas kustības, kas izraisa pūšanu un sairšanu. Tamas izraisa nezināšanu un maldus prātā un veicina nejutīgumu, miega un samaņas zudumu.

Tamas  īpašības ir : slinks, lēns, daudz guļ, piesaistīts narkotikām un  nevar tās atmest, inerti, grūti kaut ko uzsākt, vienmēr saka labāk vēlas, uzskata ka citi vainīgi, kritizē citus, ātri sadusmojas, maldi, neziņa, neizlēmība, miegainība, augstprātība, bailes, alkatība, skumjas, neticība labām darbībām, atmiņas zudums, uzticības trūkums, visu ētikas normu pārkāpums, nogalināšana, nepieklājība, vēlēšanās citus  diskriminēt, aklums, lielīgi apgalvojumi par savām spējām, nedraudzīgums (vai naidīgums), ļaunums, stulba argumentācija, nejūtība, grēcīga darbība, bezjēdzība, pagurums, paškontroles trūkums, degradācija. Apmelojumi, nepiedošana, naids, iedomība, un neticība. Citu cilvēku aprunāšana, svētu cilvēku nopelšana, iedomība, maldi, dusmas, nepiedošana, naids pret visiem pārējiem. Veltīgas vai bezjēdzīgas dāvanas. Darbības, kas ir neatbilstošas attiecīgajam  laikam, vietai un apstākļiem. Nepareiza ēšana, ēd par daudz vai arī ēd neatbilstošu pārtika.

Tas ir pilnīgi droši, ka šie cilvēki, kuri dzīvo tumsonībā, kuri vienmēr nododas grēcīgajiem darbiem, pēc nāves dosies uz elli, bet pēc tam iedzims mazkustīgos radījumos, vai gaļēdājos dzīvniekos, vai piedzims kā dažādu sugu čūskas vai tārpi, kukaiņi un putni, vai arī kā vājprātīgie, vai kurli vai mēmi cilvēki, vai cilvēki, kas ir nomocīti ar drausmīgām kaitēm, un tos citi cilvēki uzskatīs par nešķīstiem. Tam cilvēkam, kas vienmēr paturēs prātā visas šeit minētās tumsonības īpašības, un izvairīsies no to izpausmēm, tam noteikti izdosies kļūt brīvam no visām īpašībām, kas attiecas uz tumsonību.

Radžas – kaisle

Aktīvs cilvēks ikdienas dzīvē, materiālā dzīve tam liekas ļoti interesanta, radoši cilvēki, nenoliedz Dievu, bet nepielūdz to, enerģiski, priecājas, ja tiem veicas, bet pārdzīvo kad neveicas, gatavi pat blēdīties, lai sasniegtu savu mērķi, ir loti praktiski. Radžas visur rada nestabilitāti, kas izjauc esošo līdzsvaru. Tam piemīt ātras kustības un izraisa vēlmi rīkoties. Lai gan īstermiņā radžas stimulē un nodrošina prieku, pateicoties tā nelīdzsvarotajam raksturam, tas ātri rada sāpes un ciešanas, tas ir kaisles spēks, kas izraisa stresu un konfliktus. Ātri sasniedz laimi un ātri saņem ciešanas.

Radžas īpašības:  skaistums, veiklība, centība, piepūle, nemiers, gudrība, savas darbības argumentēšana, neapmierinātība ar esošo, izturība,  varonība,  kauslība, niknums, naids, skumjas, viltīgas runas, nepatiesa izturēšanās, liekulība, lielība, lepnums, dusmas,  īgnums, greizsirdība, ļaunprātība, kritizēšana,  nepakļaušanās citu viedoklim, paklausība tikai saviem priekšniekiem un vecākiem, augstprātība, pieķeršanās lietām un saviem tuviniekiem, savu cilvēku aizsardzība, līksmība – visas šīs īpašības pieder pie radžas.

Radžas cilvēku dzīvi raksturo daudz dažādas vēlmes, tiekšanās pēc varas un naudas, tiekšanās pēc īpašuma un dažādām dekorācijām, īpašumu pirkšana un pārdošana, ieguvumi un bēdas, ja kaut kas neizdodas, prieki un sāpes, vilcināšanās un šaubas, domas pilnībā tiek veltītas pasaulīgām lietām, norādīšana uz citu kļūdām, cenšās ievērot ētikas normas, savu zemāko vēlmju slēpšana no citiem, strīdi, neuzmanīgi aizvaino citus, tie izrāda necieņu pret padotajiem, bet izrāda cieņu pret augstākstāvošajiem, nodevība, meli, zādzības, tieksme uz azartspēlēm, vīriešiem stipri interesē visas lietas, kas izriet no attiecībām ar sievietēm – baudas, dejas, izklaidējošā mūzika un dziesmas.

Šie cilvēki intensīvi domā par pagātni, tagadni un nākotni, kas ir veltīti kopumā trīs lietām – reliģijai, labklājībai un baudām, un tiem piemīt impulsīvas vēlmes, un katru reizi viņi līksmo par šo vēlmju sasniegšanu. Šie cilvēki pamazām degradējas, bet parasti atkārtoti atdzimt šajā pasaulē, lai iegūtu  baudas. Viņi iekāro lietas, kas pieder materiālajai pasaulei, ar visiem tiem augļiem, kas tajā ir iegūstami. Cilvēkam, kurš sapratīs šīs īpašības, izdosies atbrīvoties no visa tā, kas attiecas uz radžas.

Satva – labestība

Satva – tīra, caurspīdīga, izpaužas dvēseles kvalitāte, zināšanas, ievēro morāles likumus ir atbildīgi, māk veidot attiecības, tiecas uz augstākām vērtībām. Satva ir inteliģenece, tikumība un labestība, tā rada harmoniju, līdzsvaru un stabilitāti. Tā ir viegla, un gaiša. Tā ir par skaidrību, mieru, mīlestību un sadarbību.

Satva cilvēki ir izdevīgi visām radībām pasaulē, tos nevar nopelt, tie ar savu rīcību rāda piemēru citiem. Prieks, apmierinātība, cēlsirdība, apgaismība, un laime, devīgums, bezbailība, apmierinājums, ticība Dievam, piedošana, drosme, cenšanās nevienai radībai nenodarīt ļaunu, nosvērtība, patiesīgums, nepārprotamība, nespēja dusmoties, tīrība , gudrība, šīs kvalitātes  attieksies uz Satva gunu.

Tas, kurš ir sevi veltījis jogas praksei, garīgajām zināšanām, sasniedz to, kas ir visaugstākais pasaulē šajā un nākamajā dzīvē. Atbrīvots no egoisma, veltām cerībām, skatās uz visiem ar vienādu labestību.

Satva īpašības: pārliecība, pieticība, piedošana, atteikšanās, tīrība, čaklums, žēlsirdība, skaidra sapratne, līdzjūtība pret visām dzīvām radībām, taisnīgums, līksmība, apmierinātība, sajūsma, pazemība, laba uzvedība, tīrību visās lietās, taisnīgums, sapratne, atbrīvots no ilūzijām un vienaldzības, praktizējošs celibātu, atbrīvots no materiālajām vēlmēm, tie kas stingri ievēro taisnīgumu tiem uzlabojas atmiņa. Jo vairāk cilvēkā satva, jo mazāk viņam vajag gulēt, tiem paliek vairāk brīva laika. Šādi cilvēki Vēdās tiek uzskatīti par gudriem un ar pareizu vīziju. Atbrīvoti no visiem grēkiem un brīvi no ciešanām, viņi iegūst  gudrību un  sasniedz debesis. Šādi cilvēki pamazām progresē un spēj mainīt visu uz labo pusi, viņi var saņemt visu ko viņi vēlas, un baudīt to. Tas cilvēks, kas vienmēr saprot šīs īpašības, tam izdodas baudīt šis  īpašības nepieķeroties, nekļūstot atkarīgam no tām.

 

  Satva Radžas Tamas
Diēta veģetārā īpaši ēdieni pārsvarā gaļa
Alkohols, narkotikas nekad dažreiz bieži
Prāts mierīgs vidējs uzbudināts
Paškontrole laba vidēja vāja
Darbība aiz pienākuma pret Dievu aiz egoisma un  mantkārības vardarbīga, neņem vērā sekas
Gulēšana maz vidēji daudz
Seksuālā aktivitāte zema vidēja augsta
Apģērbs kautrīgs, neuzkrītošs spilgts, uzkrītošs seksualitāti izrādošs, netīrs
Runa mierīga uzbudināta trula, lamu vārdi
Ēšana lēni ātri rij nevis ēd
Ēdiena gatavošana tvaicēšana cepšana raudzēšana
Garšas salds, sīvs skāba, asa sāļa, rūgta
Darbā pašaizliedzīgs vēlme nopelnīt slinks
Vēlmes mazas lielas pārmērīgas
Dusmas reti vidēji bieži
Lepnums pieticīgs egoistisks iedomīgs
Mīlestība visus mīl dažas personas nevienu nemīl
Varmācība nekad dažreiz bieži
Piedošana viegli ar mokām nekad
Gribasspēks stiprs mainīgs vājš
Patiesīgums vienmēr visādi gadās reti
Garīgās lietas katru dienu dažreiz nekad
Ticība tic Dievam ietekmīgām personām nevienam
Laimes izpratne tāpat laimīgs vara, sekss narkomānija
Attieksme tagadnē ir labi nākotnē būs daudz labāk cik labi bija agrāk, tagad viss ir slikti
Par ko citus ciena par tīrību par ietekmi par spēku
Mūzika mierīga, Dieva slavinošana ritmiska, uzbudinoša, kaislīga graujoša, depresīva
Literatūra reliģija, filozofija mīlestības romāni kriminalā
Gleznas ar svētajiem un dabu kailas sievietes, slaveni cilvēki prasti smērējumi

 

Vietas, kur patīk būt lauki, pie dabas, tempļi pilsētas burzma,

pasākumi, sports

restorāni, diskotēkas, cietumi
Ar ko ārstējas ar dabas līdzekļiem ķīmija, tabletes Spirta izvilkumi, sēnes

 

Kur var dabūt satva gunu, kā to kultivēt sevī?

Caur ēdienu un ūdeni. Ēst satvisku ēdienu – augļus, dārzeņus, piena produktus.

Nedzert sabojātu, netīru  ūdeni, tas ir limonādes, coca-cola, alus, u.c. apstrādātus dzērienus ar konservantiem.

Celties agri un iet agri gulēt. Ja ilgi guļ, tad satva gunas laiku noguļ, un satvu cilvēks nesaņem. Rīts ir satva, diena ir radžas, vakars ir tamas.

Gunas ietekmē gan prātu, gan fizisko ķermeni, tās nav materiālas, bet ir tikai kvalitāte. Gunas ir mehānisms mūs velmju izpildei, to izpildei saskaņā ar mūsu iepriekš nopelnīto karmu. Gunas pašas par sevi nedarbojas. No mums rodas vēlme, un gunas izpilda to tādā formā kādā mēs to esam pelnījuši. Kad guna satver mūs, process ir sācies,  tad cilvēkam jau grūti kaut ko mainīt.