Velns

Kas patiesībā ir Velns, un no kurienes tas radās, un kāpēc Dievs to pieļauj, ja viņš ir visu varens?

Jūdi uzskata, ka kaut kādā etapā Dievs ir pazaudējis kontroli pār pasauli un to ir pārņēmis velns.

Kristieši uzskata, ka velns ir viens no Dieva eņģeļiem, kas nostājies pret Dievu. Taču šī ideja ir pilna ar pretrunām, jo Velnam ir pilnīgi atšķirīgs izskats un domāšana.

Daudzi cilvēki, redzēdami nebūšanas un netaisnību visapkārt, izdara aplamu secinājumu, ka Dievs viņus aizmirsis un atstājis Velna varā. Viņi domā, ka ja Dievs tiešām būtu, tad viņš šādas netaisnības nebūtu pieļāvis.

Patiesībā Dievs ir un viņš visu to pieļauj, labi zinādams kas notiek. Netaisnība visapkārt ir tāpēc, ka mēs paši esam bijuši netaisni un tagad saņemam savas iepriekšējas darbības augļus.

Patiesībā Dievs nevienu nav aizmirsis, viņš visu kontrolē. Velni ir Dieva kalpi, viņi visi ir pilnīgā Dieva pakļautībā.  Viņi tikai izpilda Dieva noteikto kārtību, saskaņā ar kuru viņam uzlikts pienākums  sodīt katru pēc nopelniem. Netaisnība visapkārt ir tāpēc, lai pārējie izciestu sodu par savām darbībām iepriekšējās dzīvēs, kad viņi  bija netaisni pret citiem.

Dievišķā dzīve ir tikai priekš tiem, kas kalpo Dievam. Visiem pārējiem, kas ir novērsušies no Dieva,  ir darīšana ar Velnu, bet tā ir viņu pašu izvēle.